Jyotish, Vedic Astrology

A List of 108 Books

Compiled by Jai Maharaj, Jyotishi, Vedic Astrologer

 1. Varahamihira, The Brhat Samhita of Varaha Mihira
 2. Dharmupathi, 18th century, Kalacandrika: Vijayasritippanisahita
 3. Lagadha, circa 137, Vedanga Jyotish of Lagadha in Rg & Yajur Ved
 4. Kapura, Ramacandra, Laghuparasaribhashya: Kalacakradasa Sahita
 5. Ramadinadaivajna, Brhaddaivajnaranjanam: Sridhari Hindi Vyakhya
 6. Madhava (Son of Ragh Adbhutadarpanah)
 7. Santhanam, R., 1944 , Doctrines of Sukha Nadi, Retold
 8. Kalyanavarman, Saravali of Kalyana Varma
 9. Varahamihira, Laghujatakam: Sayukti-Sodaharana-Sopapatti...
 10. Kasinatha Bhattacary, Lagna Chandrika: Abhinava-Hindi Tika Sahita
 11. Varahamihira, Daivajna-Vallabh
 12. Makarandacarya, Srimanmakarandacaryapranita-Makaranda Sarani
 13. Prthuyasas
 14. Nilakantha, 16th century
 15. Ganesadaivajna, Jatakalankarah
 16. Perinbanayagam,R. S., The Karmic Theater: Self,Society & Astrology
 17. Sarma, Harikrsna Vyas, Kridakausalyam
 18. Pingree, D. E., Jyotihshastra: Astral and Mathematical Literature
 19. Mukunda Daivajna, Nashta-Jatakam - Bhasha-Tika
 20. Stone, Anthony P., Hindu Astrology: Myths, Symbols, and Realities
 21. Bhrgu Maharshi, Bhrgu Sutram
 22. Mantreshvara, Phaladipika - Mantreswara's Phaladeepika
 23. Parameshvara, 14th century, Acharasangrahah
 24. Varahamihira, Brhatsamhita - Varahamihira's Brhat Samhita
 25. Turstig, Hans-Georg, Jyotisa: das System der indischen Astrologie
 26. Vaidyanathadiksita, Jatakaparijatah
 27. Ramakrsna, Daivajna, Prasnacandesvarah: 108 Shlokon Men Jyotish Ke
 28. Putumana Somayaji, Jatakadesamargah - Jatakadesamarga
 29. Balabhadra, 17th century, Horaratnam: Indumati Hindivyakhyopetam
 30. Mahesvaracarya, Vrttasatakabhidho muhurtagranthah
 31. Nilakantha, 16th c. Tajikanilakanthi: Srivisvanathadaivajnaviracit
 32. Mahesvaracarya, Vrttasatam
 33. Hirakalasamuni, Shri Jyotisasarah Hira Kalas: Hindi Bhasha-Tika
 34. Varahamihira, The Brihajjatakam of Varaha Mihira
 35. Varahamihira, Vivahapatalam
 36. Vaidyanathadiksita, Vaidyanathadiksitaviracita Jataka Parijatah
 37. Prasna-Maarg
 38. Bhattacharya, Narayan, Horabignan-Rahasyam
 39. Bhattacharya, Narayan, Jyotisha-Kalpabrkshah
 40. Pragnana Deepika: Problem-Solving Hindu Astrology
 41. Narayanadaivajna, Muhurtamartandah
 42. Ddhundhiraja, 15th century, Jatakabharanam
 43. Ganesadaivajna, Jatakalankaram - Jatakalankara of Shri Ganesh
 44. Varahamihira, Brihat Jataka: A Treatise on Hindu Predictive Astrology
 45. Narasimha Murthy, Do Planets Influence Human Life?
 46. Ganesh, Son of Keshav, Tithicintamanih
 47. Bhavartha Ratnakara
 48. Udujatakodayah
 49. Kalyanavarman, Saravali
 50. Ratnapani, Krtyasagarah
 51. Sooryanarayanamurthy, Jataka Narayaneeyam & Yogavali Khandam
 52. Minarajacarya, Vrddhayavanajatakam
 53. Krsnacarya, Krsniyam
 54. Ramadayalu, Sanketanldhih Ramadayalu's
 55. Sripati, Son of Naag Sripatipaddhati - Sripatipaddhatih
 56. Minarajacarya, Vrddhayavanajataka of Minaraja
 57. Venkatesa, Pandit, Sri Jataka Chandrika: Moonlight to Astrology
 58. Narayana Bhatta, 17th century, Camatkarachintamanih
 59. Varahamihira, Atha Daivajna-Varahamihiracarya-Viracitam Brhajj
 60. Udhrain, S. D., 1904, Star-Lore: Being an Account of Planets
 61. Ramapati, 18th century, Siddhantasarani
 62. Gupta, Bhim Sen, 1922, Stars and Human Destiny
 63. Deva Sarma, Viswanath, Astrology and Jyotirvidya
 64. Sarma, K. Venkateswa, A Bibliography of Kerala-based Astronomy
 65. Nilakantha, 16th century, Tajika-Nilakanthi
 66. Bhasin, Jagannath, Astro Sutras
 67. Sharma, Parmanad, Mahilaem, Aura Jyotisha
 68. Krishnamurti, Kuthur, Casting the Horoscope
 69. Ojha, Mithalala Himm, Bharatiya Kundali Vijnana.
 70. Krishnamurti, Kuthur, Fundamental Principles of Astrology: Hindu...
 71. Subbaraya Sharma, The Greatness of Sri Gayathri - Jyothisha Shastr
 72. Sri Rama Murthi, Span of life;an astrological thesis on longevity
 73. Sri Bhrgusamhita mahasastra
 74. al-Biruni, 973?-1048 Alberuni's India. An Account of the Religion
 75. Narapati, Narapatijayacryasvarodayah.
 76. Ojha, Gopesh Kumar, Triphala (jyotisha)
 77. Vyasa, Sohanlal, Muhurta-parijata.
 78. Varahamihira, d 587, Brhajjatakam.
 79. Tripathi, Balamukund, Jataka-dipaka. Astological science
 80. Pad-dkar-yid-bzin-db, Dbyangs char grel pa gzhan phanngo...
 81. Bhojaraja, king of d, Vidvajjanavallabha of Bhojaraja
 82. Rajarama Jyotishi, Prasnaprakasa.
 83. Sree Bhavartha ratnakara (English translation) w
 84. Vidyalankar, Harishchandra, Ratna-paricaya
 85. Bhasin, Jagannath, Medical astrology: a rational approach,
 86. Canteenwala, Phyruz, The basic truths of astrology.
 87. Kelakara, Dattatraya, Prasna jyotisha.
 88. Srimali, Narayanadat, Jyotisha-yoga.
 89. Ramakrsna, Daivajna, Daivajna Ramakrsnage Prasna candesvariya
 90. Nilakantha, 16th cen, Sri Neelakanta's Prasna tantra (Horary astrology)
 91. Dikshita, Rajesa, Bhrgu-samhita phalita prakasa.
 92. Mi-pham-rgya-mtsho, Kun gzigs dbyangs char chen po Shel...
 93. Rama daivajna, Muhurtacintaminih
 94. 'sarma, jayasankara, Prakrti se varsha jnana
 95. Raman, Bangalore Venkataran. Hindu in America
 96. Rama Daivajna, Sriramadaivajnavitacito Muhurtacintamanih
 97. Dikshit, Sankara B., English translation of Bharatiya jyotish sastra
 98. hakura, Babulala, Sacitra jyotisha siksha.
 99. Sukadeva, Jyotirvidya, Jyotsasara.
 100. Mkhyen-rab-nor-bu, Bstan bcos Bai dur dkar po. Rigs-lden...
 101. Chaudhary, Govind V., Vedic numerology
 102. Ramanathan, L., Josyam karruk kollunkal.
 103. Pavale, Namadeva Tuk, Vyapara Martanda.
 104. Lavanyasarma, Sakuma-pradipah
 105. Mishra, Mukunda V., Phalita-martandah.
 106. Raja Rao, M. B., Nava-Veda: or, New light
 107. Kasinatha Bhattacarya, Lagna-candrika.
 108. Jha, Sitaram, Samaya-suddhi-viveka.

May I help you?  Please click here to send a message to

Jai Maharaj, Jyotishi, Vedic Astrologer

When all the guessing is over, get the facts about your future from a Vedic astrologer!

Om Shanti

Click here to return to the first page

Copyright © 1997 Mantra Corporation.  All Rights Reserved.